Adatvédelmi tájékoztató

1. Az adatkezelés rövid bemutatása
A jelen adatvédelmi tájékoztatónak (továbbiakban: „Adatvédelmi Tájékoztató”) az a célja, hogy a felvett személyes adatok kezelésével kapcsolatban tájékoztassa Önt, mint érintettet, adatvédelmi jogi szempontból minden jelentős részletről az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletének (a továbbiakban: „GDPR”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (továbbiakban: „Infotv.”) megfelelően.
Az adatok megadásával Ön szavatolja, hogy a megadott adatok megfelelőek, pontosak és teljesek.
Amennyiben Ön szeretne a Magyar Alopecia Areata Közösséghez (a továbbiakban: MAAK), valamint a MAAK titkos-zárt facebook csoportjához csatlakozni az info@csupaszepseg.hu e-mail címre kell egy rövid bemutatkozást küldenie, melynek során az Adatkezelő adatokat ismer meg Önről a csoporttalálkozók megszervezése, valamint a MAAK-hoz történő csatlakozáshoz szükséges meghívó küldése érdekében.
2. Milyen adatok kerülnek rögzítésre és milyen célból?
A MAAK titkos-zárt facebook csoportjához történő csatlakozáshoz, valamint a találkozók szervezéséhez az alábbi adatokat veszi fel az Adatkezelő:
  • Név (szükséges adat az Ön azonosításához)
  • Email cím (szükséges adat, szervezési kérdésekben való kapcsolatfelvételhez)
Fenti adatok személyes adatoknak minősülnek.
3. Az adatkezelés jogalapja
A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerint a személyes adat kezelésének jogalapja minden esetben az Érintett hozzájárulása. Az adatkezelés minden esetben önkéntes. Ön a hozzájárulását bármikor visszavonhatja.
4. Az adatkezelés időtartama
Az Adatkezelő az Ön által megadott személyes adatokat az Ön hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. A hozzájárulását az info@csupaszepseg.hu e-mail címre küldött levélben Ön bármikor visszavonhatja. 
5. Adatbiztonsági intézkedések
Az Ön által megadott személyes adatokhoz csak az Adatkezelő férhet hozzá feladata teljesítése közben, pl. szervezési célból.
Az Adatkezelő az általa kezelet személyes adatokat kizárólag saját maga számára hozzáférhető módon, elektronikus formában tárolja. Az Adatkezelő mindent megtesz annak érdekében, hogy védje az Ön személyes adatait.
6. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok
6.1. Tájékoztatás kéréséhez való jog
Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől kérésére visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
  • adatkezelés céljai
  • érintett személyes adatok kategóriái
  • azon címzettek, akikkel a személyes adatokat közlik vagy közölni fogják (ide értve különösen az adatfeldolgozókat)
  • személyes adatok tárolásának tervezett időtartama
  • az Ön jogai a személyes adatok kezelése körében
  • az adatok forrása, amennyiben nem Öntől gyűjtötték őket
Az Adatkezelő az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott elérhetőségre (e-mail cím) küldött levélben teljesíti.
6.2. Helyesbítéshez való jog
Ha az Adatkezelő által kezelt személyes adatok nem pontosak, akkor az Ön kérésére indokolatlan késedelem nélkül azok javításra kerülnek. Ön jogosult arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatai kiegészítését erre vonatkozó nyilatkozat útján.
6.3. Törléshez való jog
Önnek lehetősége van a személyes adatainak törlését kérni, amelynek az Adatkezelő legkésőbb 30 napon belül eleget tesz. A törlés joga nem terjed ki arra, ha az Adatkezelőt törvény kötelezi az adatok további tárolására, illetve arra az esetre, sem ha az Infotv. 6. § (5) bekezdésével összhangban az Adatkezelő jogosult a személyes adatok további kezelésére (pl. számlázással összefüggésben).
6.4. Zároláshoz való jog
Ön kérheti, hogy az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az adatok végleges törlése sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az a cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
6.5. Tiltakozáshoz való jog
Ha aggályai vannak az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatban, akkor jogosult az adatkezelés ellen tiltakozni. A tiltakozásnak tartalmaznia kell egy arra vonatkozó kérést, hogy az adatainak kezelését az Adatkezelő szüntesse meg. Ebben az esetben az Adatkezelő törli adatait.
Ha tiltakozik a személyes adatának kezelése ellen, az Adatkezelő egy hónapon belül megvizsgálja a tiltakozás okait, érdemi döntést hoz, és írásban (e-mail útján) értesíti Önt a döntéséről.
Ha az Adatkezelő úgy találja, hogy tiltakozása megalapozott, akkor minden adatkezelési műveletet megszüntet, az érintett adatokat zárolja, és értesíti a tiltakozásról és az azt követő intézkedésekről mindazokat, akiknek a tiltakozással érintett személyes adatok esetlegesen továbbításra kerültek. Ezek a címzettek szintén kötelesek intézkedni, hogy az Ön tiltakozása érvényesülhessen. Ha nem ért egyet az Adatkezelő döntésével, vagy ha az Adatkezelő nem tesz eleget a fenti egy hónapos határidőnek, Ön bírósághoz fordulhat a döntés közlésétől vagy a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül.
7. Adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségek
7.1 Bejelentés a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
Az adatvédelmi jogszabályok betartását a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felügyeli. Ha Ön úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés nem felel meg a vonatkozó jogszabályoknak, vagy ha úgy ítéli meg, hogy ennek közvetlen veszélye fennáll, akkor bejelentést tehet a Hatóságnál a következő elérhetőségeken.
Hatóság neve: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Postacím: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
E-mailcím: ugyfelszolgalat@naih.hu
Telefonszám: +36 1 391 1400
Fax szám: +36 1 391 1410
Adatvédelmi kérdésekkel kapcsolatban további információ található a Hatóság honlapján: http://naih.hu/
7.2 Bírósági eljárás kezdeményezése
Ha Ön úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelő megsértette a magánélethez való jogát vagy, hogy a tiltakozással kapcsolatos döntése helytelen volt, vagy arra nem válaszolt, Ön bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. Ön dönthet úgy is, hogy a pert lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítja meg.
Ezenkívül – a jogszabályban meghatározott feltételekkel – ha jogellenes adatkezelés vagy az adatbiztonsági követelmények megszegése következtében kárt okoznánk Önnek, bíróság előtt az Adatkezelő ellen kártérítési igényt érvényesíthet. Ha személyiségi jogait sértette meg, sérelemdíjban részesülhet, amelyet szintén bíróság előtt érvényesíthet.

Nincsenek megjegyzések: